വീൽചെയർ കണ്ടാൽ ചിലരുടെ വിചാരം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാകില്ല എന്നാണ് | myG Flowers Orukodi | Ep# 245

#FlowersOrukodi #ShadiyaPK #RSreekandanNair കേരള സിലബസ് ആയാലും CBSE ആയാലും 90+ ന്റെ ഉറപ്പ്.. 90+ Ten Days challenge ഏറ്റെടുക്കൂ Completely Free.. Join us on Facebook- Instagram- Twitter