വെറും ₹05 രൂപയ്ക്ക് ചെടികൾ വില്പനയ്ക്ക് | Shemiz sk |#plants#sales#flowers#Malayalam

₹ 05 രൂപയ്ക്ക് എന്റെ ചെടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ചെടികൾ ആവശ്യമുള്ളവർ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടതിന് ശേഷം താഴെ കുടുത്തിരിക്കുന്ന Wats up No ലോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രുപ്പിലോ msg അയക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായൽ Like ചെയ്യാനും Share ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. Wats up . 9947522534 Teligram link. മോൻസ്ട്ര ചെടി