വീട്ടുകാർ മുടിയനെ ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്│Flowers│EP# 19

#UppumMulakum2 #FlowersTV വീട്ടുകാർ മുടിയനെ ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്..!! Be a Chartered Accountant by age 21 Join ACCA at Indian Institute of Commerce Lakshya Log on to – Join us on Facebook- Instagram- Twitter

ബാലു കയ്യീന്ന് പോയി│Flowers│EP# 22

#UppumMulakum2 #FlowersTV ബാലു കയ്യീന്ന് പോയി..!! Be a Chartered Accountant by age 21 Join ACCA at Indian Institute of Commerce Lakshya Log on to – Join us on Facebook- Instagram- Twitter

ബാലുവിന് ഫോറിൻ സ്പ്രേ എന്നുപറഞ്ഞാൽ വീക്നെസ്സാണ്│Flowers│EP# 26

#UppumMulakum2 #FlowersTV ബാലുവിന് ഫോറിൻ സ്പ്രേ എന്നുപറഞ്ഞാൽ വീക്നെസ്സാണ്..!! Be a Chartered Accountant by age 21 Join ACCA at Indian Institute of Commerce Lakshya Log on to – Join us on Facebook- Instagram- Twitter

ബാലുവിനെ തേടിയെത്തിയ സിംഗപ്പൂർ യാത്ര│Flowers│EP# 30

#UppumMulakum2 #FlowersTV Be a Chartered Accountant by age 21 Join ACCA at Indian Institute of Commerce Lakshya Log on to – Join us on Facebook- Instagram- Twitter